El model Guiding Cities


El consorci de  Guiding Cities Partnership ha desenvolupat el següent model i paràmetres.

També es pot visualitzar en diferents idiomes:

 

EL MODEL “GUIDING CITIES” (CIUTAT ORIENTADORA)

 

El concepte d’”orientació”

Tenint en compte la pluralitat de conceptes existents en el camp de l’orientació, és útil posar-se d’acord sobre un concepte comú. “L’educació i l’orientació professional” és el concepte més utilitzat en la proposta i ha estat emprat també per la Comissió Europea, a propòsit de les estratègies, polítiques i mesures per reduir l’abandonament escolar prematur. En aquest sentit, ens proposem analitzar aquest concepte i prestar atenció als seus objectius per veure si realment coincideix amb el Model GCities.

“Fer més fàcil per als ciutadans prendre decisions realistes sobre les oportunitats d’aprenentatge i les carreres, pel propi bé de la persona i per al bé de la societat en el seu conjunt”

Euroguidance Denmark

 

Una visió del model GCities

El Model GCities se centra en les necessitats dels ciutadans. D’acord amb això, per millorar l’orientació i per tant reduir l’abandonament escolar prematur (sigles en anglès ESL, early school leavers), es considera clau definir un model que articuli tots els serveis i recursos d’orientació d’una comunitat en un context local.

La lluita contra l’ESL no només es realitza a les escoles, altres actors de la comunitat també juguen un paper crucial en la reducció de l’ESL i en la millora de les opcions i trajectòries educatives i professionals. En aquest àmbit trobem, d’una banda, una àmplia pluralitat de serveis i recursos d’orientació proporcionats per agents públics i privats. D’altra banda, existeixen un conjunt d’agents que intervenen en matèria d’educació i orientació, des dels que prenen les decisions i formulen les polítiques a nivell nacional o regional, fins a les autoritats i tècnics locals o als professionals de l’orientació.

Un marc polític

Encara que l’orientació és un àmbit transversal amb impacte en diferents sectors a nivell nacional, regional i local, l’evidència mostra que la majoria dels sistemes d’orientació s’originen a partir d’un enfocament sectorial i no tenen una estratègia global inclusiva. Per a la definició del Model GCities tractarem de fomentar un sistema integrat d’orientació amb una perspectiva d’aprenentatge permanent, on l’orientació pot tenir un paper central per fer més atractiu l’aprenentatge al llarg de la vida facilitant itineraris formatius i laborals clars i donant suport a l’adquisició d’habilitats en la gestió de la carrera professional.

 

Paràmetres principals

En aquesta secció s’enumeren els principals paràmetres a tenir en compte en la definició del Model GCities. Els paràmetres són una part central del Model GCities, són els “blocs de construcció” per a la recollida de les millors pràctiques i l’avaluació en el marc dels grups de treball; a més, un cop revisats, podran ser la base per a les accions del “checklist”- eina de planificació i avaluació- i les proves pilot.

PARÀMETRES

DESCRIPCIÓ

ELEMENTS CLAU

Governança

i coordinació

Un marc de governança fomentant sistemes d’orientació coherents i coordinats a nivell nacional / regional / local, per articular millor i enfortir els serveis i recursos d’orientació que s’adrecen a les necessitats de la ciutadania en qualsevol moment de la seva vida. Les estratègies específiques, plans i aliances per lluitar contra l’ESL.

Estratègies i polítiques: prioritats polítiques i compromís financer i de recursos humans.

La coordinació entre les parts interessades i els actors: estructures o mecanismes de coordinació.

Coordinació transversal / Aliances intersectorials (interserveis).

Adaptació / aplicació local: els serveis i recursos oferts responen a les necessitats locals concretes (enfocament de baix a dalt) i impliquen als serveis comunitaris de base local (iniciatives de baix a dalt).

Accessibilitat

i coneixement

dels serveis

Tots els ciutadans tenen dret a accedir als serveis d’orientació al llarg de la seva vida. Els serveis han de prendre les mesures adients i garantir la consciència i visibilitat.

Tota la ciutadania té dret a accedir als serveis d’orientació en qualsevol moment de les seves vides.

Per millorar l’accessibilitat, els serveis d’orientació han de donar visibilitat i garantir la sensibilització ciutadana.

Accions de comunicació per millorar el coneixement de la relació existent entre l’orientació i l’èxit educatiu.

Metodologies

de prestació

Una combinació de mètodes d’orientació que determinen l’accessibilitat als serveis i recursos d’orientació disponibles, i cobreix una àmplia gamma de perfils i necessitats per abordar l’ESL.

Mètodes grupals, recursos en línia i serveis de telefonia que garanteixin un accés més ampli a l’orientació.

El reconeixement de la diversitat de les persones i les seves necessitats individuals – els mètodes personalitzats permeten millorar les necessitats de l’individu.

Intervencions progressives (des d’edats primerenques) i intervencions programades més efectives que les intervencions individuals aïllades.

Els serveis d’orientació a l’escola o les activitats extra-curriculars i els serveis d’orientació externs (serveis locals, organitzacions no governamentals, empreses privades, …).

Mesures per a la promoció de l’orientació i l’aprenentatge al llarg de la vida

Els serveis i recursos d’orientació són molt valuosos en la motivació de les persones i per a mantenir-les compromeses amb l’educació i l’aprenentatge permanent. Les mesures de prevenció, intervenció i compensació són accions clau per fer front a l’ESL.

Mesures per a promoure l’orientació permanent (aprenentatge).

Mesures d’orientació per prevenir ESL.

Mesures d’orientació per intervenir quan els estudiants estan en risc d’abandonar l’educació.

Mesures d’orientació per a compensar i per facilitar la represa de formació als que han abandonant prematurament l’ escola (programes de segona oportunitat, els programes de persones adultes, …).

Mesures d’orientació per facilitar les transicions (dins de l’educació o de l’educació per a l’ocupació).

Apoderament en els processos de decisió i desenvolupament personal

L’orientació es considera un objectiu general i un principi del procés educatiu per donar suport a les persones a gestionar millor les seves opcions així com prendre responsabilitat per al seu propi creixement i desenvolupament personal. S’identifica com a beneficiós en el tractament de l’ESL.

Informar sobre les opcions d’educació i les perspectives de treball professionals disponibles per garantir tries informades que funcionin.

Millorar i promoure l’autoconeixement

Donar suport a les persones en les seves opcions d’educació i identificar les trajectòries que puguin ser del seu interès.

El desenvolupament de les habilitats (i competències) necessàries per prendre decisions sobre l’educació i el treball futur (habilitats en la gestió de la carrera professional).

 

Donar suport a tots els agents de l’entorn de l’usuari/a: famílies, mestres, tutors, etc.

 

Competències

i habilitats

dels professionals

Les habilitats, la formació i les disposicions dels professionals que brinden orientació, són factors clau per als serveis d’orientació eficaços. S’ha de donar especial atenció als que tracten l’ESL.

Les competències i estàndards dels professionals (i terminologia acordada pel sector).

Programes de formació comuns que s’ofereixen a professionals de l’orientació de tots els sectors.

Formació addicional per als que tracten l’ESL.

Promoció de la professionalització i la millora de les qualificacions.

Activitats com ara la recollida d’exemples de les millors pràctiques i (intercanvi de) coneixement, els serveis i recursos d’orientació experimentals i de desenvolupament i recursos.

Marc comú i normes de qualitat

Conjunt de principis comuns, directrius, criteris i eines per tal de desenvolupar i assegurar la qualitat en la prestació de l’orientació. Especificacions per abordar l’ESL. Normes de qualitat: les especificacions tècniques que ajuden a aclarir què esperar quan es realitza el lliurament / ús dels serveis d’orientació.

Indicadors mesurables: participació dels ciutadans/usuaris, la competència professional, la prestació i millora dels serveis, cost-benefici de la societat / estat / individu.

 

Avaluació

de l’acompliment

i eficàcia

Planificació i gestió, dedicada a l’avaluació i la millora contínua dels sistemes d’orientació / serveis. Les dades i l’avaluació de les polítiques i els serveis d’orientació dirigides a lluitar contra l’ESL.

Planificar l’avaluació i el càlcul d’impacte de les activitats a través del recull de dades i indicadors.

Avaluació de l’acompliment.

Avaluació de l’eficàcia / impacte per a l’individu / per a la societat.