Το μοντέλο του Guiding Cities


Οι εταίροι του προγράμματος Guiding Cities ανέπτυξαν το ακόλουθο μοντέλο και παραμέτρους.
Μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ σε διαφορετικές γλώσσες:

 

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ GUIDING CITIES

 

Προσέγγιση του «προσανατολισμού»:

Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού και γι’ αυτό θα ήταν χρήσιμο να συμφωνήσουμε σε μία κοινή. Η προσέγγιση «Εκπαίδευση και επαγγελματικός προσανατολισμός» έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο στην πρότασή μας και χρησιμοποιείται επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν γίνεται αναφορά σε στρατηγικές, πολιτικές και μέτρα για την αντιμετώπιση της Σχολικής Διαρροής. Προτείνεται λοιπόν, να αναλυθεί αυτή η προσέγγιση και να δοθεί έμφαση στους στόχους της, ώστε να εξακριβωθεί αν πραγματικά ταιριάζει με το Μοντέλο GCities.

 

«Διευκολύνετε τους πολίτες να κάνουν ρεαλιστικές επιλογές για τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και τη σταδιοδρομία τους, τόσο για το προσωπικό τους καλό, όσο και το συμφέρον της κοινωνίας ως σύνολο»

 

Euroguidance Δανίας

 

Μια οπτική του Mοντέλου GCities:

 

Το Μοντέλο GCities θα εστιάσει στις ανάγκες των ατόμων. Σύμφωνα μ’ αυτό, για να βελτιωθούν οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και συνεπώς να μειωθεί η Σχολική Διαρροή, είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί ένα μοντέλο που εκφράζει καλύτερα όλες τις πιθανές πηγές και υπηρεσίες προσανατολισμού μιας κοινότητας σε τοπικό επίπεδο.

 

Η καταπολέμηση της Σχολικής Διαρροής δεν αντιμετωπίζεται μόνο από τα σχολεία, αλλά και άλλοι παράγοντες της κοινωνίας διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη μείωσή της και στη βελτίωση των επιλογών που αφορούν την εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία των ατόμων. Από τη μία πλευρά υπάρχει μια πληθώρα υπηρεσιών επαγγελματικής καθοδήγησης και πόρων που παρέχονται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ενώ από την άλλη, όλα τα επίπεδα των ενδιαφερόμενων παραγόντων στην εκπαίδευση και τον προσανατολισμό, από τις εθνικές ή περιφερειακές αποφάσεις και τους φορείς χάραξης πολιτικής μέχρι τις τοπικές αρχές και τους επαγγελματίες επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβάλλουν στη μείωση της Σχολικής Διαρροής.

 

Ένα πλαίσιο πολιτικής:

 

Αν και ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί ένα διατομεακό πεδίο με επίδραση

σε διαφορετικούς τομείς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα περισσότερα συστήματα προέρχονται από μια τομεακή εστίαση και δεν ακολουθούν μια περιεκτική εθνική στρατηγική. Για τον ορισμό του μοντέλου GCities, θα γίνει προσπάθεια να προωθηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα προσανατολισμού, που θα εστιάζει σε μια προοπτική διά βίου μάθησης, όπου η καθοδήγηση μπορεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην αύξηση της εμπλοκής των ατόμων στην εκπαίδευση, δημιουργώντας σαφείς κατευθυντήριες οδούς μέσω της εκπαίδευσης και της εργασίας, και υποστηρίζοντας την απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας.

 

Κύριες παράμετροι:

 

Στην παρούσα ενότητα θα καταγραφούν οι κύριες παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό του Μοντέλου GCities και αποτελούν κεντρικό μέρος του. Είναι τα «δομικά στοιχεία» για τη συλλογή των βέλτιστων πρακτικών, που θα εφαρμοστούν για την αξιολόγηση στο πλαίσιο των ομάδων εργασίας. Πρόσθετα, απ’ την στιγμή που θα έχουν αναθεωρηθεί, θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για τη λίστα ελέγχου του προγράμματος και τις πιλοτικές του δράσεις.

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κυβερνητικό πλαίσιο και συντονισμός Ένα πλαίσιο πολιτικής για την ενίσχυση και τον συντονισμό

συστημάτων επαγγελματικού

προσανατολισμού σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, με στόχο την

βελτίωση και ενδυνάμωση

των υπηρεσιών σταδιοδρομίας που στοχεύουν στην

ικανοποίηση των αναγκών των ατόμων σε κάθε στιγμή της ζωής τους. Συγκεκριμένες στρατηγικές, σχέδια και

συμπράξεις που έχουν στόχο την αντιμετώπιση της Σχολικής Διαρροής.

Στρατηγική και πολιτικές: πολιτικές προτεραιότητες, οικονομική

δέσμευση, ισχυρή συμμετοχή όλων

των ενδιαφερόμενων παραγόντων.

Συντονισμός μεταξύ φορέων και παραγόντων: δομές και μηχανισμοί συντονισμού
Διατομεακός συντονισμός/

συνεργασίες πολλαπλών υπηρεσιών

Τοπική εφαρμογή/προσαρμογή: υπηρεσίες και μέσα που απευθύνονται σε παγιωμένες τοπικές ανάγκες και εμπερικλείουν

υπηρεσίες που παρέχονται σε τοπικό επίπεδο

Προσβασιμότητα Όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού στη διάρκεια της ζωής τους. Οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες και εύκολα προσβάσιμες. Όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες προσανατολισμού στη ζωής τους.
Για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, θα πρέπει να δοθεί προβολή στις υπηρεσίες προσανατολισμού, ώστε να είναι ενήμεροι οι πολίτες
Δράσεις επικοινωνίας για να γίνει σαφής η σχέση μεταξύ

προσανατολισμού και εκπαιδευτικής

επιτυχίας.

Μεθοδολογίες πρόβλεψης Αφορά σ’ έναν συνδυασμό που περιλαμβάνει τόσο την πρόσβαση σε υπηρεσίες και εργαλεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού, όσο και την εφαρμογή τους σε ένα ευρύ φάσμα προφίλ και αναγκών που αφορούν στη σχολική διαρροή. Ομαδικές μέθοδοι, διαδικτυακές πηγές και τηλεφωνικές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν ευρύτερη

πρόσβαση σε υπηρεσίες προσανατολισμού.

Αναγνώριση της διαφορετικότητας των ατόμων και των αναγκών τους

– εξατομικευμένες μέθοδοι ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του ατόμου.

Οι εξελικτικές (από τα πρώτα χρόνια ζωής) και προγραμματικές παρεμβάσεις είναι περισσότερο

αποτελεσματικές συγκριτικά με τις αποσπασματικές και μεμονωμένες.

    Υπηρεσίες καθοδήγησης που παρέχονται στα πλαίσια του

σχολείου συγκριτικά με υπηρεσίες

που παρέχονται από εξωσχολικούς φορείς (τοπικές υπηρεσίες, ΜΚΟ,

ιδιωτικές εταιρείες…)

Υπηρεσίες και εργαλεία Οι υπηρεσίες και τα εργαλεία καθοδήγησης διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση των ατόμων και στην επαφή τους με την εκπαίδευση και την δια βίου μάθηση. Τα μέτρα πρόληψης, παρέμβασης και αποκατάστασης αποτελούν βασικούς παράγοντες για την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής Μέτρα που προωθούν τη δια βίου καθοδήγηση (εκπαίδευση)
Μέτρα καθοδήγησης για την πρόληψη της Σχολικής Διαρροής.
Μέτρα καθοδήγησης για περιπτώσεις μαθητών που κινδυνεύουν με πρόωρη

εγκατάλειψη του σχολείου.

Μέτρα καθοδήγησης για την επανένταξη των ατόμων που

εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο (προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας, πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων..)

Μέτρα καθοδήγησης για τη διευκόλυνση των μεταβάσεων (από την εκπαίδευση στην εργασία)
Στόχοι και ανάγκες Η επαγγελματική καθοδήγηση θεωρείται γενικός στόχος και μια αρχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας υποστηρίζοντας τους ανθρώπους να διαχειρίζονται καλύτερα τις επιλογές τους και να λάβουν ευθύνη για την προσωπική τους ανάπτυξη και εξέλιξη. Θεωρείται ωφέλιμη στη σχολική διαρροή. Ενημέρωση για τις διαθέσιμες εκπαιδευτικές δυνατότητες και επαγγελματικές προοπτικές για τη διασφάλιση ορθών επιλογών
Υποστήριξη των ατόμων στις εκπαιδευτικές τους επιλογές και στον προσδιορισμό των επαγγελμάτων που θα μπορούσαν

να ανήκουν στα ενδιαφέροντά τους.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων (και προσόντων) που απαιτούνται για τη

λήψη αποφάσεων σχετικά με τη

μελλοντική εκπαιδευτική ή επαγγελματική πορεία (δεξιότητες

διαχείρισης σταδιοδρομίας).

Προσόντα και δεξιότητες συμβούλων Οι δεξιότητες, η εκπαίδευση και η κατάρτιση των επαγγελματιών επαγγελματικού προσανατολισμού αποτελούν βασικούς παράγοντες για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών επαγγελματικής καθοδήγησης. Ειδική προσοχή θα πρέπει να δίνεται σ’ εκείνους που ασχολούνται με άτομα που κινδυνεύουν με σχολική διαρροή. Δεξιότητες των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματικά πρότυπα
Προγράμματα εκπαίδευσης που απευθύνονται σε συμβούλου Ε.Π.
Πρόσθετη κατάρτιση για όσους ασχολούνται με τη Σχολική Διαρροή
Προώθηση του επαγγελματισμού και εξέλιξη προσόντων
Δραστηριότητες, όπως η συλλογή βέλτιστων πρακτικών και (ανταλλαγή) γνώσεων, πειραματικές και εξελικτικές υπηρεσίες και εργαλεία προσανατολισμού.
Κοινό πλαίσιο και πρότυπα αξιολόγησης Το σύνολο των κοινών αρχών, κατευθυντήριων γραμμών, κριτηρίων και εργαλείων που εφαρμόζονται για την εξασφάλιση και την ανάπτυξη της ποιότητας στις υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης. Προδιαγραφές που αφορούν στη σχολική διαρροή. Πρότυπα ποιότητας: τεχνικές λεπτομέρειες που βοηθούν να

προσδιοριστεί τι θα πρέπει να

αναμένεται ως αποτέλεσμα των υπηρεσιών Ε.Π.

Μετρήσιμοι δείκτες: Η εμπλοκή του πελάτη, η ικανότητα του συμβούλου, βελτίωση υπηρεσιών, σχέση κόστους – οφέλους για το άτομο/ την κοινωνία/ το κράτος.
Αξιολόγηση απόδοσης και αποτελεσματικότητας Η σχεδίαση, η διαχείριση, η αξιολόγηση και η συνεχής

βελτίωση των συστημάτων ή

υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού. Δεδομένα

και αξιολογήσεις των πολιτικών και υπηρεσιών καθοδήγησης που

απευθύνονται στα άτομα που κινδυνεύουν με σχολική διαρροή.

 

Συλλογή δεδομένων και δείκτες

Αξιολόγηση απόδοσης
Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας/ επίδρασης στο άτομο ή την κοινωνία