Modelul Guiding Cities


The Guiding Cities Partnership has developed the following model and parameters.

It can also be downloaded here in different languages:

 

MODELUL GUIDING CITIES – ORAȘE CU SERVICII INTEGRATE DE ORIENTARE

 

O definiție a “orientării”:

Există o multitudine de concepte în domeniul orientării și este util să agreăm o definiție comună. “Educația și orientarea în carieră” este cel mai utilizat concept în propunerea de proiect și a fost utilizat de asemenea și de Comisia Europeană cu referire la strategiile, politicile și măsurile de reducere a Părăsirii timpurii a școlii, denumită în continuare Early School Leaving (ESL). Propunem să analizăm acest concept și să acordăm atenție obiectivelor sale pentru a vedea dacă se potrivește cu adevărat cu Modelul GCities.

 

A face mai ușoară luarea, de către cetățeni, a unor decizii realiste în legătură cu oportunitățile de studiu și de carieră, în propriul interes al indivizilor și pentru binele social în general”

 

Euroguidance Danemarca

 

O viziune a modelului GCities:

Modelul GCities se va centra pe nevoile cetățenilor. În acest sens, pentru a îmbunătăți serviciile de orientare și prin urmare, pentru a reduce ESL, este necesară o definire a unui model care să articuleze mai bine toate serviciile și resursele de orientare existente în fiecare comunitate și context local.

 

Lupta împotriva ESL, nu este dusă doar de către școli, ci și de alți actori din comunitate care joacă, de asemenea, un rol important în reducerea ESL și în îmbunătățirea opțiunilor și traseelor educaționale și de carieră. Pe de o parte există o multitudine de servicii și resurse de orientare oferite de actori publici și privați; pe de altă parte, toți decidenții din domeniile educației și orientării de la nivel național sau regional, până la autoritățile locale și practicienii în domeniul consilierii, contribuie la reducerea ESL.

 

Un cadru al politicilor în domeniu:

Deși orientarea este un domeniu trans-sectorial cu impact în diferite sectoare la nivel național, regional și local, realitatea arată că majoritatea sistemelor au pornit de la inițiative sectoriale și nu prezintă o strategie incluzivă la nivel național. Pentru definirea Modelului GCities vom încerca să elaborăm un sistem integrat de orientare centrat pe o perspectivă a învățării permanente, în care orientarea poate juca un rol central în creșterea implicării indivizilor în învățare, în clarificarea traseelor de studiu și de muncă, și în sprijinirea achiziționării abilităților de management al carierei.

 

Parametrii principali:

În această secțiune prezentăm principalii parametri ce vor fi luați în considerare în definirea modelului GCities. Parametrii reprezintă dimensiunile centrale ale modelului GCities. Ei sunt “elementele cheie” în colectarea bunelor practici, pentru evaluarea realizată de grupurile de lucru; mai mult, odată ce acestea au fost revizuite, ele pot constitui fundamental pentru realizarea grilei de verificare și a acțiunilor pilot.

 

PARAMETRII DESCRIEREA ELEMENTELE CHEIE
Guvernanță și

coordonare

Un cadru de guvernanță care promovează sisteme coerente și coordonate de orientare la nivel național/ regional și local, pentru o mai bună articulare și întărire a serviciilor și resurselor de orientare orientate către satisfacerea nevoilor cetățenilor, în orice moment al vieții lor. Strategii, planuri și parteneriate strategice de luptă împotriva ESL Strategie și politici: priorități ale

politicilor, angajare financiară, politici și implicare puternică din

partea tuturor decidenților

Coordonarea între decidenți și actori: coordonarea structurilor și mecanismelor
Coordonare trans-sectorială/

parteneriate transversale ale serviciilor

Adaptare locală/aplicare: servicii

și resurse care să răspundă unor nevoi locale concrete (abordare plecând de la firul ierbii) și implicarea serviciilor de la nivel local (inițiative care pleacă de la firul ierbii)

Accesibilitate și conștientizare a serviciilor Toți cetățenii au dreptul de a accesa serviciile de orientare în orice

moment al vieții lor. Serviciile trebuie

să adopte acțiuni adecvate și să garanteze conștientizarea și vizibilitatea

Toți cetățenii au dreptul de a accesa serviciile de orientare în orice moment al vieții lor.
Pentru îmbunătățirea accesibilității, serviciile de

orientare ar trebui să devină mai

vizibile pentru a garanta

conștientizarea de către cetățeni

Acțiuni de comunicare pentru a îmbunătăți conștientizarea relației dintre orientare și succesul

educațional

Metodologia de furnizare O combinație a metodelor de furnizare a serviciilor de orientare determină accesibilitatea la serviciile și resursele disponibile de orientare, și acoperă o gamă largă de profile și nevoi individuale în lupta cu ESL Metodele de grup, resursele

online și serviciile prin telefon garantează un acces mai larg la

orientare

Recunoașterea diversității indivizilor și a nevoilor lor

individuale – metodele de lucru

individual permit cea mai bună

adaptare la nevoile personale

Intervențiile progresive (începând de timpuriu) și programatice sunt mai eficace față de intervențiile izolate și singulare
    Servicii de orientare oferite în școli versus activități extracurriculare și servicii de

orientare din afara școlii (servicii locale, ONG-uri, inițiative private

…)

Măsuri și profile Serviciile și resursele de orientare sunt foarte valoroase în motivarea indivizilor și în menținerea lor activă în sistemul de educație și de învățare pe parcursul întregii vieți. Măsurile

de prevenire, intervenție și compensare reprezintă acțiuni cheie

în lupta împotriva ESL

Măsuri de promovare a orientării

(învățării) permanente

Măsuri de orientare pentru

prevenirea ESL

Intervenții și măsuri active de

orientare în cazul elevilor care se

află în situație de risc de a părăsi școala

Măsuri compensatorii de orientare

pentru readucerea tinerilor care au abandonat timpuriu școala în sistemul de educație și formare (programe educaționale de tipul a doua șansă, curricula pentru educația adulților …)

Măsuri de orientare care să faciliteze tranziția (în cadrul sistemului de educație sau de la școală către lumea muncii)
Obiective și nevoi Orientarea este considerată un scop general și un principiu al procesului educațional de sprijinire a indivizilor să își gestioneze mai bine alternativele și să își asume responsabilitatea pentru propria evoluție și dezvoltare personal. Este o acțiune demonstrată ca fiind benefică în lupta împotriva ESL Informarea asupra opțiunilor de studiu și a posibilităților de muncă pentru a garanta alegeri

informate

Pentru sprijinirea indivizilor în luarea deciziilor legate de

educație și în identificarea traseelor de carieră ce pot fi de interes

Dezvoltarea abilităților (și a competențelor) necesare pentru a lua decizii de viitor legate de educație și muncă (abilități de management al carierei)
Competențe pentru

practicieni

Abilitățile, formarea și dispozițiile profesioniștilor care oferă orientare reprezintă factori cheie ai unor servicii eficiente de orientare. O atenție specială trebuie acordată celor care abordează problema ESL Competențele practicienilor și

standardele profesionale (și

limbajul de specialitate specific sectorului respectiv)

Programe de formare comune oferite de practicienii de orientare din toate sectoarele
Educație și formare suplimentară pentru cei care abordează

problema ESL

Promovarea profesionalizării serviciilor și a îmbunătățirii

calificărilor

    Activități precum colectarea exemplelor de bune practici și (schimbul de) cunoștințe, servicii

și resurse de orientare experimentale și care urmăresc dezvoltarea de metodologii

    Activități precum colectarea exemplelor de bune practici și (schimbul de) cunoștințe, servicii

și resurse de orientare experimentale și care urmăresc dezvoltarea de metodologii

Cadru comun și

standarde de calitate

Set de principii comune, ghid, criterii și instrumente de dezvoltare și asigurarea calității și furnizarea serviciilor de orientare. Specificații în abordarea problemei ESL Standarde de calitate: specificații tehnice care ajută la clarificarea a ceea ce se așteaptă în oferirea/și utilizarea serviciilor de orientare
Indicatori măsurabili: Implicarea cetățenilor/utilizatorilor, competența practicienilor,

furnizarea și îmbunătățirea

serviciilor, raportul cost-beneficiu pentru individ/societate/guvern

Evaluarea performanței și eficacității Planificarea, managementul, evaluarea și îmbunătățirea continuă a sistemelor și serviciilor de

orientare. Date și evaluări ale politicilor și serviciilor de orientare destinate adresate luptei împotriva ESL

Colectarea datelor și indicatori
Evaluarea performanței
Evaluarea eficacității/impactul asupra indivizilor/asupra societății