Εταίροι


Η κοινοπραξία του προγράμματος Guiding Cities αποτελείται από 8 φορείς από 4 χώρες: Ισπανία, Ιταλία, Ρουμανία και Ελλάδα. Οι εταίροι του έργου (ιδιωτικοί και δημόσιοι) παρέχουν υπηρεσίες έρευνας, εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία ή είναι οι ίδιοι σχολεία. Υποστηρίζονται από ένα συνεργάτη με εμπειρία στη χρήση των ΤΠΕ στις κοινωνικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Οι εταίροι έχουν επιλεγεί με βάση την εμπειρία και και την επιρροή τους σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

DEP Institut
Το DEP Institut είναι ένας οργανισμός που ειδικεύεται στην κοινωνική έρευνα και την έρευνα αγοράς, καθώς και στην πληροφόρηση στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της εργασίας, έχοντας περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας σε τοπικό, περιφερειακό, κρατικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος του είναι να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις, τους δημόσιους οργανισμούς και τις ΜΚΟ στη διαδικασία λήψης απόφασης. Πάντα από τη σκοπιά της εφαρμοσμένης κοινωνιολογίας, η διεπιστημονική ομάδα του DEP Institut επικεντρώνεται σε ανθρώπους και στους διαφορετικούς τους ρόλους στην κοινωνία. Εκτός από τη βασική του δραστηριότητα, το DEP Institut δραστηριοποιείται και σε διάφορα έργα που βασίζονται στη χρήση του διαδικτύου στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της εργασίας. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ιστοσελίδα Educaweb.com, η οποία αποτελεί την κορυφαία ισπανική δικτυακή πύλη στον τομέα της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής πληροφόρησης και καθοδήγησης.
www.dep.net

 Περιφέρεια της Βαρκελώνης
Η Περιφέρεια της Βαρκελώνης αποτελεί μια ενδιάμεση τοπική αρχή, η οποία δραστηριοποιείται στη Βαρκελώνη. Η εδαφική περιοχή της περιφέρειας καλύπτει το 24% της συνολικής έκτασης της περιφέρειας της Καταλονίας και έχει 5,5 εκατομμύρια κατοίκους (74,4% του συνολικού πληθυσμού της Καταλονίας). Υπάρχουν 311 ετερογενείς δήμοι, που είναι από μεγάλες αστικές περιοχές, μέχρι και χωριά με λιγότερους από 5.000 κατοίκους.
Ο στόχος της είναι να εξασφαλίσει την παροχή των υπηρεσιών των δήμων και να υποστηρίξει το έργο της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αρμοδιότητες στον συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών, τη θεσμική εκπροσώπηση, την τεχνική και οικονομική βοήθεια.
Όσον αφορά τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, η Περιφέρεια της Βαρκελώνης καθιέρωσε το 2013, τη συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης για τον Ε.Π., όπου συντονίζονται οι τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της εκπαίδευσης, της νεολαίας και της αγοράς εργασίας, οδηγώντας σε μια κεντρική κοινή στρατηγική. Εν τω μεταξύ, οι Υπηρεσίες Διαχείρισης της Εκπαίδευσης έχουν ξεκινήσει το Πιλοτικό Πρόγραμμα Ε.Π. 2014-15 για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών μεταβάσεων, προκειμένου να καθοριστεί μια στρατηγική κατά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου που υποστηρίζει, μέσω μιας σειράς έργων, τη δημοτική δράση για την προώθηση των υπηρεσιών Ε.Π. και των εργαλείων που διευκολύνουν τις μεταβάσεις αυτές και συνοδεύουν τους ανθρώπους καθόλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.
www.diba.cat/educacio/orientacio

 Κέντρο Studi Pluriversum
Το Κέντρο Studi Pluriversum είναι μια ιταλική ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας , παρέχοντας υπηρεσίες και έχοντας τη διαχείριση πολλών προγραμμάτων σε αρκετές ιταλικές επαρχίες για περισσότερα από 10 χρόνια. Πολλά από αυτά τα προγράμματα απευθύνονται σε νέους ανθρώπους και μαθητές σε μεταβατικό στάδιο.
Εκτός αυτού , το Κέντρο έχει συμμετάσχει σε δράσεις, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο , σχετικά με τις ΤΠΕ για τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας και για την επαγγελματική κατάρτιση ( όπως είναι το ICTSKILLS2 , Επαγγελματικά Περιγράμματα, το JOBTRIBU και η ανάπτυξη του λογισμικού επαγγελματικού προσανατολισμού S.OR.PRENDO Italia κ.λπ.).
Η εταιρεία εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των καινοτόμων έργων στον τομέα της Εκπαίδευσης, του ΕΠ. και της Απασχόλησης, αναπτύσσοντας εκπαιδευτικά μοντέλα για τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και καινοτόμα εργαλεία και μεθοδολογίες.
www.pluriversum.eu —

MediaEra
Η MediaEra είναι μια εταιρεία συμβούλων και ανάπτυξης, που εξειδικεύεται σε εργαλεία πολυμέσων για το ψηφιακό μάρκετινγκ. Η εταιρεία λειτουργεί από το 2006 στην διαδικτυακή αγορά και το προσωπικό της αποτελείται από ειδικούς στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας.
Η Mediaera σήμερα αποτελείται από 3 τομείς: Α. Έρευνα – Αγορά εργασίας και κοινωνικές υπηρεσίες: Από το 2008, ασχολείται με την ανάλυση και την έρευνα σχετικά με τις κοινωνικο-οικονομικές δυναμικές και την αγορά εργασίας. Β. Ανάπτυξη: ανάπτυξη λογισμικού και online εφαρμογές: Αυτός είναι ο τομέας, που ασχολείται με την ανάπτυξη λογισμικού και διαδικτυακών εφαρμογών, όπως έχουν σχεδιαστεί από τον τομέα της έρευνας ή για λογαριασμό των δημόσιων και ιδιωτικών πελατών. Γ. Μάρκετινγκ: δημιουργικότητα και διαδικτυακή επικοινωνία: Αυτός ο τομέας ειδικεύεται σε έργα επικοινωνίας, σχεδιασμού, βελτίωσης και προώθησης μηχανών αναζήτησης, διαδικτυακής και μη διαφήμισης. Η εταιρεία, άμεσα ή μέσω των επαγγελματιών της, συνεργάζεται με ερευνητικά ιδρύματα, κυβερνητικές υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις στον τομέα της αγοράς εργασίας και των κοινωνικών υπηρεσιών.
www.mediaera.it

IES
Το Ινστιτούτο Επιστημών της Εκπαίδευσης είναι ένας εθνικός ερευνητικός οργανισμός υπό το συντονισμό του Υπουργείου Παιδείας. Δραστηριοποιείται σε μια ευρεία ερευνητική περιοχή, έχοντας ως ένα από τα κύρια θέματά του τη συμβουλευτική. Κατά την τελευταία δεκαετία έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή προγράμματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη πρακτικών συμβουλευτικής για τους τους επαγγελματίες όλων των επιπέδων.
Οι δύο κύριες κατευθύνσεις έρευνας σε έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ήταν: α) η χρήση των ΤΠΕ στη συμβουλευτικής, β) η σύνδεση διαφορετικών υπηρεσιών που παρέχουν συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Επί του παρόντος, ασχολείται, ως επιστημονικός συντονιστής, με τη μεταφορά καινοτομίας στην Τουρκία, με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των συμβούλων Ε.Π. στη χρήση των ΤΠΕ.
www.ise.ro
Κέντρο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Step by Step
Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Step by Step (CEDP) παρέχει στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους επαγγελματίες και την κοινότητα πρόσβαση στην κατάρτιση και σε εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, προσφέροντας εκπαιδευτικά σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια και απαντύσσοντας διαδικτυακά εργαλεία και περιοδικά. Το CEDP εισάγει την τοπική κοινωνία σ’ ένα διάλογο με την κυβέρνηση, υποστηρίζει τις εταιρικές σχέσεις και αποτελεί βοηθητική πηγή για τα σχολεία, τους γονείς, τις τοπικές και κεντρικές αρχές.

ISON Psychometrica
Η ISON Psychometrica δημιουργήθηκε το 1991 και ήταν η πρώτη εταιρεία παροχής επιστημονικών υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού στην Ελλάδα. Οι κύριες δραστηριότητες ISON είναι: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Ευρωπαϊκά προγράμματα, Ανάπτυξη διαγνωστικών εργαλείων, Έρευνα και Εκπαίδευση.
Η ISON συνεργάζεται στενά με IEΠAΣ, τον ΕΟΠΠΕΠ, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τον ΟΑΕΔ, τα Γραφεία Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων, την Right Management Consultants, την European Management Association, το Πανεπιστήμιο του Harvard, τον εκδοτικό οίκο Oxford Psychological Press, την Organizzazioni Speciali και τη Psychological Assessment Resources. Η ISON εκπροσωπεί στην Ελλάδα την Career Firms International και είναι ενεργό μέλος της Διεθνούς Ένωσης IAEVG, ενώ έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα στην Ελλάδα για τα ψυχομετρικά εργαλεία του Αμερικάνικου Ινστιτούτου για την Προσωπικότητα και τις Ικανότητες και του Πανεπιστημίου της Μινεσότα.
www.ison.gr

Γυμνάσιο Θρακομακεδόνων
Το Γυμνάσιο Θρακομακεδόνων είναι σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκεται βορειοδυτικά της Αθήνας. Η προηγούμενη εμπειρία σε προγράμματα Comenius και σε 8 – ετές πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών με ένα γαλλικό σχολείο στην Τουλούζη, άνοιξε την ευρωπαϊκή προοπτική για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Το σχολείο δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών του και οι εκπαιδευτικοί του έχουν παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον τομέα του Ε.Π.