Συλλογή καλών πρακτικών


Στα πλαίσια του προγράμματος Guiding Cities διεξάγεται έρευνα με στόχο τον καθορισμό καλών πρακτικών επαγγελματικού προσανατολισμού, που είναι καινοτόμες, υψηλής αποτελεσματικότητας και μπορούν να έχουν εφαρμογή σε διαφορετικούς τομείς.

Οι εν λόγω πρακτικές μπορεί να αφορούν σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τομείς: Κυβερνητικό πλαίσιο και συντονισμό, Προσβασιμότητα, Μεθοδολογίες πρόβλεψης, Υπηρεσίες και εργαλεία, Στόχοι και ανάγκες, Προσόντα και δεξιότητες Συμβούλων, Κοινό πλαίσιο και πρότυπα ποιότητας, Αξιολόγηση απόδοσης και αποτελεσματικότητας. Η παρούσα μελέτη θα αποτυπώσει τις καλές πρακτικές σε ένα διαδικτυακό σύστημα, με στόχο την ενσωμάτωσή τους στις υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού.
Στόχος του συστήματος και της έρευνας είναι να ενώσει τους φορείς χάραξης πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους παράγοντες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και του επαγγελματικού προσανατολισμού, ώστε να διαμορφωθεί ένα κοινό μοντέλο καθοδήγησης που θα στοχεύει να ανταποκριθεί στις σύνθετες ανάγκες ενάντια στην αντιμετώπιση της Σχολικής Διαρροής.

Θα ήταν πολύτιμη η συμμετοχή σας στην έρευνα, γι’ αυτό αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε, μπορείτε ως τις 30 Αυγούστου να απαντήσετε ηλεκτρονικά στη σελίδα: http://enquestes.dep.net/index.php?sid=55271&lang=el
Παρακαλώ αν γνωρίζετε άτομα που θα ήθελαν να συμμετάσχουν στην έρευνα, γνωστοποιήστε τους την έρευνα.