Νέα -Καταπολέμηση της Σχολικής Διαρροής στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση στην Ευρώπη: Στρατηγικές, πολιτικές και μέτρα


Η έκθεση των Eurydice και Cedefop εξετάζει το θέμα της πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης από διαφορετικές οπτικές γωνίες, παρέχοντας μια γενική θεώρηση ορισμένων από τα κύρια θέματα που εμπλέκονται. Η ανάλυση δείχνει ότι οι παράγοντες που σχετίζονται με τη σχολική διαρροή είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με άλλα εκπαιδευτικά και κοινωνικά θέματα. Δίνει επίσης έμφαση στο υψηλό κόστος της σχολικής διαρροής για την κοινωνία και τα άτομα. Η έκθεση περιγράφει ακόμη το προφίλ των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και τις συνέπειες για το άτομο.

Το πέμπτο κεφάλαιο της έκθεσης αναλύει το ρόλο του επαγγελματικού προσανατολισμού στην καταπολέμηση της σχολικής διαρροής. Αρχικά,  αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο η εκπαίδευση και ο επαγγελματικός προσανατολισμός λειτουργούν για να αντιμετωπιστεί η σχολική διαρροή. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι δράσεις για την εκπαίδευση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό στα σχολεία, και ύστερα δίνεται μια γενική θεώρηση του προσωπικού που είναι αρμόδιο για να παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες Ε.Π. στο σχολείο, ενώ διερευνά τους ρόλους και τις δραστηριότητες που ανατίθενται σε εξωτερικούς φορείς, οι οποίοι συνεργάζονται στενά με το σχολείο. Η τελευταία ενότητα ασχολείται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, ως μέτρο αντιστάθμισης για τους νέους, οι οποίοι έχουν ήδη εγκαταλείψει την εκπαίδευση και την κατάρτιση και επιθυμούν να εισέλθουν εκ νέου στο σύστημα.