Νέα – Γιατί δημιουργήθηκε το πρόγραμμα Guiding Cities;


Το έργο αυτό έχει ως στόχο να ενώσει διαφορετικούς παράγοντες της εκπαίδευσης και του επαγγελματικού προσανατολισμού,σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Career Guidance: A handbook for policy makers, 2004), για να καταγράψει και να δημιουργήσει ένα μοντέλο από τις υπάρχουσες διαφορετικές δράσεις καθοδήγησης και να προωθήσει μια κοινή πολιτική και σχεδιασμό για την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Λέγεται ότι το μέλλον της χώρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους νέους της και ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η μείωση του αριθμού των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο σε λιγότερο από 10%. Με βάση την Έρευνα για το Εργατικό Δυναμικό το 2013 (Eurostat, 2013), το ποσοστό πρώιμης εγκατάλειψης του σχολείου στην Ισπανία είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 23,6% (2013), ενώ η Ιταλία (17,0%), η Ρουμανία (17,3%) και η Ελλάδα (10,1 %) έχουν επίσης υψηλά ποσοστά. Είναι σαφές από αυτά τα ποσοστά ότι υπάρχει ανάγκη για δράση και στο πλαίσιο αυτό ο επαγγελματικός προσανατολισμός κατέχει έναν κρίσιμο ρόλο. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι στις χώρες που εκπροσωπούνται στην κοινοπραξία του έργου Guiding Cities, η Σχολική Διαρροή αποτελεί ένα σοβαρό ζήτημα και πρόκληση, που πρέπει να αντιμετωπιστεί με το συντονισμό και τον σχεδιασμό από διαφορετικούς φορείς στον τομέα.
Ο αγώνας κατά της Σχολικής Διαρροής δεν γίνεται μόνο στα σχολεία. Άλλοι φορείς της κοινωνίας διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, τη βελτίωση της μάθησης και την επιλογή σταδιοδρομίας. Επί του παρόντος, υπάρχει μια πληθώρα δράσεων καθοδήγησης και των παρόχων, τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών. Το πρόγραμμα Guiding Cities επιδιώκει να βελτιώσει τις υπηρεσίες Ε.Π. και κατ’ επέκταση να μειώσει τη Σχολική Διαρροή, προσδιορίζοντας το μοντέλο, ή καταγράφοντας τις πιθανές υπηρεσίες/δραστηριότητες Ε.Π. που θα μπορούσε να προσφέρει η κοινότητα, με τις υπηρεσίες να διαφοροποιούνται ανάλογα με την ομάδα-στόχο, όπως είναι τα άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, ή τους νέους γενικότερα. Το μοντέλο και το ερωτηματολόγιο θα αναπτυχθούν και θα δοκιμαστούν, ώστε να εναρμονίζονται και να ενισχύουν αυτές τις δράσεις για να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας. Όλοι οι φορείς στην εκπαίδευση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μοντέλο για να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν και να βρουν νέες λύσεις και μεθόδους.

Το Μοντέλο του Guiding Cities φιλοδοξεί να αποτελέσει βάση για μια συγκριτική αξιολόγηση και σχεδιασμό εργαλείων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, της καινοτομίας και της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε.Π. που αποσκοπούν στην πρόληψη της Σχολικής Διαρροής. Τα υψηλά ποσοστά της σχολικής διαρροής και της ανεργίας των νέων, καθώς και η έλλειψη επαγγελματικών προσόντων, που θα καλύψουν τις ανάγκες στην αγορά εργασίας είναι προβλήματα που επηρεάζουν την κοινωνία. Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στο να παρέχει στους επαγγελματίες συμβούλους σταδιοδρομίας και τους εκπαιδευτικούς, χρήσιμα, διαδικτυακά εργαλεία αξιολόγησης και πηγές αναφοράς, προκειμένου να ανταποκριθούν σε ομάδες, όπως τα άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο.

Το έργο αυτό έχει ως στόχο να βελτιώσει την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, και των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού, που δραστηριοποιούνται στην Εκπαίδευση, αλλά και στην Απασχόληση. Στοχεύει, επίσης, να αναπτύξει στρατηγικές για τη βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής ανάπτυξης στα πλαίσια της τάξης, μέσα από την ανάλυση των υπαρχουσών δραστηριοτήτων και πηγών, και την ανάπτυξη ενός μοντέλου καθοδήγησης και εργαλείων για την κοινότητα, με στόχο τη συγκριτική αξιολόγηση, το σχεδιασμό και την προσαρμογή στις ανάγκες της κάθε ομάδας – στόχου και της κοινότητας.