Η Έρευνα Με Το Μοντέλο Και Το Ερωτηματολόγιο Του Guiding Cities


Οι εταίροι του GCities υλοποιούν μια πιλοτική έρευνα με το Μοντέλο και το Ερωτηματολόγιο GCities με διαφορετικούς τύπους τοπικών οργανισμών στις 4 χώρες της σύμπραξης. Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στην έρευνα έχουν την ευκαιρία να δουν και να δοκιμάσουν τα εργαλεία του GCities, καθώς και να επωφεληθούν από την υποστήριξη και τις αναλυτικές οδηγίες που θα λάβουν από τους εταίρους του προγράμματος, ώστε να συζητήσουν σχετικά με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τα εργαλεία και να προχωρήσουν σε δράσεις βελτίωσης.

Τα εργαλεία του GCities στοχεύουν να εκπαιδεύσουν και να προετοιμάσουν τους φορείς να καταγράψουν τις δραστηριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού που υλοποιούνται από διαφορετικούς παράγοντες και να σχεδιάσουν και συντονίσουν μαζί τις απαραίτητες δράσεις, ώστε να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να μειώσουν την σχολική διαρροή. Ο σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει ο φορέας ή ο σύμβουλος τις δεξιότητες και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού που παρέχει. Είναι ένα εργαλείο που θα βοηθήσει τους επαγγελματίες να αξιολογήσουν και να σχεδιάσουν στρατηγικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες του οργανισμού τους. Το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται το Ερωτηματολόγιο είναι το Μοντέλο του GCities, το οποίο αναπτύχθηκε σε προηγούμενο στάδιο του προγράμματος. Με την συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μια αναφορά αποτελεσμάτων.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο και πείτε μας την άποψή σας!